voorwaarden

algemene voorwaarden

In dit document staan de algemene voorwaarden beschreven van Hijama Cupping Hoofddorp, dan wel behandelaar/therapeut van de Hijama Cupping Hoofddorp (hierna te noemen H.C.H). H.C.H is gevestigd aan de Corversbos 24, 2134 MH te Hoofddorp (hierna te noemen praktijk). Een ieder (hierna te noemen klant) die de praktijk betreedt, op enig andere wijze zaken doet of op enig andere wijze direct te maken heeft met H.C.H, gaat akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden. Voor de klant zijn de algemene voorwaarden duidelijk te lezen en terug te vinden op de "Algemene Voorwaarden" formulier welke duidelijk zichtbaar is in de praktijk, dan wel via de website van H.C.H te lezen is. Tevens is er een verwijzing op het intake formulier gemaakt, naar de algemene voorwaarden, waarop de klant het volgende verklaard:

“Ik (klant) verklaar de algemene voorwaarden te hebben gelezen, dan wel ter beschikking/inzage te hebben gehad en ik ben akkoord gegaan met de toepasselijkheid ervan.”

De algemene voorwaarden worden voor de behandeling ter hand gesteld aan de klant.

Artikel 1: Algemeen

De hier beschreven voorwaarden gelden voor alle type behandelingen en handelingen, aanbiedingen en transacties tussen H.C.H en de klant waarop H.C.H deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door alle partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De klant kan een persoon zijn die een (be)handeling ondergaat (hierna te noemen behandeling). Kortom, een ieder die op enigerlei wijze zaken doet met H.C.H in de ruimste zin des woords.

Artikel 2: Inspanningen H.C.H

H.C.H zal behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen en zo veel mogelijk in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij haar bekende technieken, kennis en kunde.

Artikel 3: Persoonlijke gegevens & privacy

De klant voorziet H.C.H van alle gegevens waarvan H.C.H aangeeft deze noodzakelijk te achten of waarvan de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. H.C.H kan de persoonsgegevens van de klant opslaan in een computer systeem. Verder kan H.C.H gebruik maken van foto/video opnamen van de klant gedurende de behandeling welke voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan reclame maken voor H.C.H middels digitale (sociale) platformen waarop een foto/video van de klant bij gebruikt word(en). H.C.H gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens en respecteert de richtlijnen zoals die beschreven staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. H.C.H zal haar klantgegevens nimmer openbaar maken aan derden in welke vorm dan ook. Echter zal H.C.H niet aansprakelijk gesteld kunnen worden in geval van eventueel verlies of diefstal.

Artikel 4: Geheimhouding

H.C.H verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens een behandeling bekend zijn gekomen. Informatie wordt gezien als zijnde vertrouwelijk als dit door de klant (schriftelijk) is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Echter, de geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak H.C.H verplicht wordt de vertrouwelijke informatie openbaar te maken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

H.C.H is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade en letsel, van welke aard en in welke vorm dan ook, ontstaan doordat H.C.H is uitgegaan van door de klant onjuist verstrekte en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën, eczemen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. H.C.H is niet aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant binnen de praktijk. Eveneens is H.C.H niet aansprakelijk te stellen voor de door haar uitgevoerde behandelingen die betrekking hebben buiten de praktijk en die van persoonlijke aard zijnde. H.C.H is nimmer aansprakelijk te stellen voor lichamelijk letsel van welke aard en in welke vorm dan ook. De klant begrijpt dat er gebruik gemaakt zal worden van een chirurgisch mes tijdens de Hijama/wet cupping behandeling en de klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor aan H.C.H. De klant geeft toestemming aan H.C.H om kleine, chirurgische, insnijdingen middels een chirurgisch mes op de klant zijn lichaam uit te voeren. Dit betreft het aanbrengen van krassen/sneetjes op het oppervlakte van de huid. Vervolgens zal H.C.H het bloed welke uit deze krassen/sneetjes komt middels de aangebrachte cups/tissues verwijderen. In sommige gevallen bij Hijama/wet/dry cupping, een gevoelige huid, is het mogelijk dat er een lichte verkleuring van de huid zichtbaar blijft op de plaats waar de cup was geplaatst. Dan wel bij Hijama/wet cupping een litteken/kras zichtbaar blijft nadat er een incisie met een chirurgisch mes op het oppervlakte van de huid is gemaakt. H.C.H is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk te stellen. Voorts dient de klant zich ervan te hebben verzekert (door onder andere medisch advies ingewonnen te hebben bij huisarts of behandelend arts) dat een Hijama/wet/dry cupping behandeling zonder gevolgen kan worden uitgevoerd. H.C.H is uitdrukkelijk niet aansprakelijk te stellen voor eventuele gevolgen.

De klant neemt de volle verantwoordelijkheid voor zijn behandeling en heeft ervoor gekozen om de hijama/wet/dry cupping behandeling te ondernemen.

Artikel 6: Betaling

H.C.H meld haar prijzen van behandelingen duidelijk aan de klant voordat een afspraak wordt gemaakt. Tevens worden de prijzen van behandelingen op de website van H.C.H getoond. Afhankelijk van de gewenste diensten kan de prijs variëren. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling(en) contant te voldoen. Betaling vindt te allen tijde plaats in Euro’s ( € ). Betaling in termijnen is niet mogelijk. Prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7: Afspraken

De klant moet een verhinderde afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak aan H.C.H melden. Dit kan door middel van een e-mail sturen naar hijamahoofddorp@outlook.com of middels het contactformulier op de website http://www.hijamahoofddorp.nl. Op het moment dat de klant dit niet tijdig doorgeeft (uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak), worden de volledige kosten van de behandeling alsnog in rekening gebracht. Dit geldt tevens voor een zogeheten ‘no-show’ waarbij de klant niet op komt dagen.

Artikel 8: Recht

Op elke overeenkomst tussen H.C.H en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van H.C.H onder het kopje "Algemene Voorwaarden".

Hijama Cupping Hoofddorp, Corversbos 24, 2134 MH te Hoofddorp Algemene voorwaarden H.C.H datum 2 februari 2018

error: U mag de tekst/afbeeldingen niet kopiëren, dank voor uw begrip.